پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 مشارکت اولیا نحوه و دستورالعمل خدمات مشارکت ها ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
2 قوانین و مقررات نحوه و دستورالعمل خدمات سوادآموزی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
3 قوانین و مقررات نحوه و دستورالعمل خدمات سنجش ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سنجش و امتحانات سایر دانلود
4 قوانین و مقررات نحوه و دستورالعمل خدمات تعاون و امور اداری ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
5 قوانین و مقررات نحوه و دستورالعمل خدمات پژوهشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
6 بخشنامه‌ها نحوه و دستورالعمل خدمات آموزش ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
7 قوانین و مقررات نحوه و دستورالعمل خدمات امور اداری ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها استانداردسازی خدمات ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ سایر سایر دانلود
9 قوانین و مقررات صدور مرخصی و ماموریت ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ امور اداری سایر دانلود
10 قوانین و مقررات انتقال کسور بازنشستگی ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ امور اداری سایر دانلود
11 قوانین و مقررات انتصابات ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ امور اداری سایر دانلود
12 قوانین و مقررات فلوچارت فرایند های آپ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ سایر سایر دانلود
13 بخشنامه‌ها بنر پیشنهادی برای اسکان نوروز 96 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سایر سایر دانلود
14 گزارش عملکرد نمونه گزارش عملکرد ارسالی به شهرستانها و مناطق ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سایر سایر دانلود

آخرین اخبار